Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thông tin tuyển sinh

Cập nhật lúc : 09:58 28/11/2015  

tuyển sinh năm học 2016-2017PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH HÒA

                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:           /KH-MNBH

 Khuê Trung,  ngày 14  tháng 6  năm 2016

                                                                                                

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2016-2017                                                

                   

              Căn cứ công văn số 629/UBND-VP ngày 11 tháng 6 năm 2015 về " Quy định tuyển sinh năm học 2016-2017.

          Căn cứ vào kế hoạch được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, giao chỉ tiêu cho năm học mới, tình hình cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

          Trường Mầm non Bình Hòa xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh thu nhận trẻ vào năm học 2016-2017 như sau:

          Thu nhận hồ sơ, ưu tiên tiếp nhận hết trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường đã nộp đơn đăng ký học tại trường.

          Về số trẻ trên một lớp thực hiện theo quy định điều 13 Điều lệ trường mầm non, đảm bảo được tỉ lệ 2 giáo viên/ lớp

          Các bước tiến hành:

          - Từ ngày 02/6/2016 : Thông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh (niêm yết tại trường)

          - Xây dựng kế hoạch công tác thu nhận trẻ năm học 2016-2017.

          Khối nhà trẻ: Các cháu từ 18 đến 36 tháng

          - Đối tượng tuyển sinh: trẻ em 18 - 24 tháng : nhận 30 cháu

          Khối mẫu giáo: Các cháu từ 3 đến 5 tuổi

          + Lớp Bé: Các cháu sinh năm 2013    : nhận 46 cháu

          + Lớp Nhỡ: Các cháu sinh năm 2012  : nhận 48 cháu

          + Lớp Lớn: Các cháu sinh năm 2011  : 25 cháu ( ưu tiên trẻ trong phường)

          - Tuyên truyền sâu trộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu truyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi được nhập học.

          - Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 10/4/2016 đến hết hồ sơ.

          - Từ 04/06/2016: Thu nhận hồ sơ xin học của phụ huynh theo thủ tục (bản sao khai sinh của trẻ, đơn xin nhập học)

          - Phân công cụ thể từng thành viên ban giám hiệu trực giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thu nhận trẻ.

          - Từ ngày 20/5/2016 đến 24/5/2016: Xét duyệt hồ sơ và biên chế lớp theo độ tuổi.

          - Từ 25/5/2016: Thông báo niêm yết công khai danh sách trẻ được thu nhận trên bảng tin của trường cho phụ huynh biết theo dõi.

          - Từ ngày 10/8/2016 tổ chức họp ban đại diện phụ huynh các lớp, công khai số liệu tuyển sinh, biên chế lớp, đồng thời bàn để thống nhất kế hoạch năm học, kế hoạch các khoản thu.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh và công tác chuẩn bị cho năm học 2016-2017 của trường mầm non Bình Hòa, quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc sửa đổi, nhà trường sẽ bổ sung cho phù hợp với từng thời điểm trong năm học./.    

 

  Nơi nhận:

- Niêm yết công khai;                   

- Lưu: VT, VP

Hiệu trưởng   

 

 

 

 

Lê Thị Ảnh

 

 

                                                            

                                                                                                                                                                          

 

 

 

Số lượt xem : 663

Chưa có bình luận nào cho bài viết này